Polityka prywatności firmy Ap sweetphotography Anna PodsiedlikI na stronie pod adresem annpodsiedlikphotography.com. 

I. Dane Administratora Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Podsiedlik prowadząca działalność pod nazwą Ap sweetphotography Anna Podsiedlikw Warszawie przy ul. Drawskiej 29/41 i posługująca się numerem NIP 834-120-93-14 zwana dalej „Administratorem”. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: apsweetphotography@gmail.com

II.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby świadczyć usługi fotograficzne zgodnie z zakresem mojej działalności, jako Administrator przetwarzam Twoje dane osobowe —w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych.
W celu świadczenia usług fotograficznych przetwarzam takie dane osobowe, jak:·
imię i nazwisko,·
adres e-mail,·
numer telefonu,·
płeć,·
wizerunek,·
ewentualnie adres zamieszkania, jeśli zdjęcia mają zostać dostarczone pocztąlub firmą kurierską.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzam takie dane osobowe, jak:· imię i nazwisko,· firma,· adres zamieszkania lub adres siedziby,· numer NIP.Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.
Podczas korzystania z Fanpage’ahttps://www.facebook.com/apsweetphotography/(w tym wpisywania komentarzy, postów, korzystania z funkcji „Lubię to” i innych), przetwarzam Twoje następujące dane: · imię i nazwisko,· zdjęcie profilowe i inne dane, które udostępniasz publicznie na swoim profilu jako użytkownik serwisu Facebook.W tym przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez tzw. „polubienie” na fanpage, komentarz do posta, wiadomość lub inną aktywność na tymfanpage. Te dane są przetwarzane w celach marketingowych i statystycznych.Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.W celach związanych zdokumentowaniem własnego dorobku fotograficznego przetwarzam zrobione podczas sesji zdjęcia, na których może być utrwalony Twój wizerunek, przez ich archiwizację.Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

II.Prawo wycofania zgody1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć.2. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy, że wyślesz maila bezpośrednio na apsweetphotography@gmail.com.

V. Wymóg podania danych osobowych
1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wniektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby móc zrealizować usługę fotograficzną i dostarczyć zdjęcia. Dotyczy to w szczególności adresu e-mail i telefonu umożliwiających kontakt w sprawie usługi fotograficznej i omówienie szczegółów sesji.
2. Aby dostarczyć zdjęcia, potrzebuję Twój adres e-mail i/lub adres pocztowy-bez tego nie jestem w stanie wysłać do Ciebie zdjęć do wyboru i/lub wysłać Ci gotowych zdjęć.
3. Aby móc wystawić fakturę, również potrzebuję Twoich danych osobowych. 

V. Odbiorcy danych osobowych
1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystam z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych (w tym wizerunku). W związku z powyższym, w stosownych przypadkach, przekazuję Twoje dane osobowe następującym odbiorcom: serwis Dropbox–aby móc wysłać Ci zdjęcia oraz materiały po warsztatach, laboratoria fotograficzne Ad Stduio oraz NajlepszeFoto w celu wydrukowania Twoich zdjęć, a także obsługujące mnie biurorachunkowe i serwis do wystawiania faktur. Z podmiotami tymi zawarłam odpowiednie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

VI.Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
1. Jak większość przedsiębiorców, korzystam z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Instagram ,Microsoft, Apple czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
3. Ze swojej strony zapewniam, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuję dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. —więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokichstandardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
4. W każdej chwili udzielę Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój. 

VII.Okres przetwarzania danych osobowych
1. Zdjęcia, jakie wykonuję podczas sesji, są przechowywane w formie cyfrowej w celach archiwalnych oraz w przypadkuwyrażenia zgody na publikację, w celach związanych z prezentowaniem mojego dorobku fotograficznego.
2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzam przez okres:· 5 lat —w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;·
– do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;·
– do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

VIII.Uprawnienia podmiotów danych
1. Uprzejmie informuję, że masz prawo do:· dostępu do swoich danych osobowych;· sprostowania danych osobowych;· usunięcia danych osobowych;· ograniczenia przetwarzania danych osobowych;· sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;· przenoszenia danych osobowych.
2. Szanuję Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staram się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3. Wskazuję, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach mogę zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiam uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniam, że w każdej chwili przysługujeCi prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami mogę odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażę, że:· istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub· istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestanę ich przetwarzania w tym celu.
6. Swoje uprawnienia możesz zrealizować przez:· wysłanie maila bezpośrednio na adres rej.brodowska@gmail.com

IX.Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

X.Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.2. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Polityki prywatności obowiązują od chwili opublikowania zaktualizowanej polityki prywatności.3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 23.11.2022.